Naturalne surowce, to tradycja i smak polskich ciast
...Naturalnie bez konserwantów

Regulamin

www.cukierniacieslikowski.pl

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.cukierniacieslikowski.pl prowadzony jest przez spółkę A. Cieślikowski Sp. J. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-878, ul. Gajdy 30d, e-mail: informacja@cukierniacieslikowski.pl, NIP 9510063530, REGON 011225911, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, VI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253046.

2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.cukierniacieslikowski.pl

3. Definicje:

a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy będący dostępnym pod adresem www.cukierniacieslikowski.pl.

b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

c) Sprzedawca – A. Cieślikowski Sp. J. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-878, ul. Gajdy 30d, e-mail: informacja@cukierniacieslikowski.pl, NIP 9510063530, REGON 011225911, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, VI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253046.

d) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

e) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym Sprzedawcy formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności rejestracji i zakładania konta użytkownika.

f) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy ze Sprzedawcą sprzedaży Produktu.

g) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim.

h) Produkt – dostępny w sklepie intermetowym Cukierni wyrób spożywczy, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

i) Produkt Specjalny – dostępny na zamówienie lub od ręki wyrób spożywczy, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, która za względu na swoje indywidualne właściwości (np. dostępność wyłącznie na indywidualne zamówienie) podlega szczególnym zasadom sprzedaży.

j) Koszyk – pełni funkcję wirtualnego narzędzia, które umożliwia Kupującemu zbieranie wybranych Produktów przed dokonaniem zakupu oraz obliczanie łącznej wartości tych Produktów. W trakcie wybierania, Kupujący ma swobodę zarządzania zawartością koszyka, pozwalając na dodawanie lub usuwanie Produktów według własnych preferencji.

k) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

l) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu.

4. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6

5. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

6. Sprzedawca zastrzegając sobie prawo do dowolnego udzielania Kupującym upustów i rabatów.

7. Ogłoszenia, reklamy oraz informacje o Produktach, takie jak cenniki i opisy, prezentowane na stronach internetowych Sklepu internetowego www.cukierniacieslikowski.pl, mają charakter zaproszenia do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

8. Aby skutecznie złożyć zamówienie w sklepie internetowym, wymagany jest komputer lub smartfon z przeglądarką stron internetowych Edge, Mozilla Firefox, Opera, Chrome w aktualnych dostępnych najnowszych wersjach oferowanych przez producentów tych przeglądarek. Dodatkowo, konieczne jest posiadanie klawiatury lub innego urządzenia wskazującego, umożliwiającego prawidłowe wypełnienie formularzy elektronicznych oraz dostęp do Internetu.

9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać żadnych praw Kupującego, który jednocześnie jest konsumentem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.). W przypadku sprzeczności między postanowieniami niniejszego Regulaminu a powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te ostatnie.

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego, Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów, jednocześnie respektując prawa własności intelektualnej oraz prawa osobiste osób trzecich.

2. Ze względu na specyfikę sprzedawanych Produktów oraz dowóz lub odbiór w punktach Sprzedawcy usytuowanych na terenie Warszawy Sklep internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie miasta Warszawy.

3. Kupujący ma możliwość złożenia Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu internetowego.

4. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są zgodne z aktualnie obowiązującymi standardami i wymaganiami.

5. Zamówienia mogą być składane przez Kupującego 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.

6. W celu skutecznego złożenia i realizacji Zamówienia, Kupujący musi dodać wybrany Produkt do Koszyka, wypełnić Formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu internetowego, a następnie przesłać go do Sklepu.

7. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 09:00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

8. W przypadku gdy chodzi o Produkty Specjalne dostępne na indywidualne zamówienie, Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego zaliczki w wysokości 50 zł przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.

9. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia Zamówienia do realizacji zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz SMS.

10. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie 9 niniejszego paragrafu.

11. Kupujący, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), ma możliwość anulowania zamówienia przekazanego do realizacji, jednakże tylko do momentu wysyłki Produktu. W przypadku Produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie Kupującego, prawo do anulowania przysługuje mu do momentu potwierdzenia przyjęcia do realizacji.

12. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi od 2 do 3 dni roboczych. W przypadku Produktów Specjalnych wykonywanych na zamówienie indywidualne czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany z Kupującym.

13. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów niezwłocznie, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

15.  Kupujący jest informowany wiadomościami SMS na wskazany w czasie składania zamówienia przez Kupującego numer telefonu:

 • przyjęciu zamówienia
 • statusie zamówienia
 • czasie dostarczenia produktu lub godzinie o której produkt będzie gotowy do odbioru osobistego

 

§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

3. Do każdego Zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

4. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

5. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

 • płatność przelewem internetowym za pośrednictwem systemu PRZELEWY 24
 • płatność kartą płatniczą (Visa Classic, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, PBK, JCB, American Express) również za pośrednictwem systemu PRZELEWY 24.

6. Operatorem kart płatniczych w systemie jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP: 7792369887.Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

7. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu zapłaty w wysokości 100% lub zaliczki w wysokości 50 zł.

8. Kupujący ma możliwość wyboru zapłaty w wysokości 100% lub dokonania przedpłaty zaliczki w wysokości 50 zł w trakcie składania Zamówienia. W przypadku wybrania zaliczki w wysokości 50 zł, pozostała kwota zapłaty będzie uregulowana przez Kupującego podczas odbioru Produktów od kuriera (płatność u kuriera) lub podczas odbioru osobistego w punkcie Sprzedawcy

9. Jeżeli płatność od Kupującego nie zostanie dokonana w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca będzie zobowiązany wezwać Kupującego do dokonania płatności. Jeśli wezwanie pozostanie bezskuteczne, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, po poinformowaniu o tym Kupującego za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie.

 

§4. DOSTAWA

1. Zamówione Produkty są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Food, kuriera Sprzedawcy.

2. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

3. Sprzedawca umożliwia Kupującemu również odbioru osobisty zamówionych Produktów w wybranych punktach sprzedaży Sprzedawcy dostępnych do wyboru w podczas składania Zamówienia.

4. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

5. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania zamówionego Produktu.

 

§5. REKLAMACJA

1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej lub pracownika Cukierni A. Cieślikowski Sp. J.

2. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

3. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

4. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.

5. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

6. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.

7. Reklamacje należy kierować na adres:

A. Cieślikowski Sp. J.
ul. Gajdy 30d
02-878 Warszawa

8. W przypadku, gdy dane lub informacje podane w reklamacji będą wymagały uzupełnienia, Sprzedawca skontaktuje się z osobą składającą reklamację, aby poprosić o dostarczenie dodatkowych informacji w określonym zakresie. Po uzyskaniu pełnych danych reklamacja zostanie rozpatrzona.

9. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej reklamacji Kupującego w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi w tym czasie, reklamacja będzie uznana za uzasadnioną.

10. Drobne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego, w szczególności monitora, nie będą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

 

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

 • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 • szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 • umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 • umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 • dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • umów zawartych w drodze aukcji publicznej
 • umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 • umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podczas wypełniania Formularza zamówienia, Kupujący zostaje poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).

2. Dane osobowe Kupującego są wykorzystywane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia Produktu sprzedawanego przez Sprzedawcę o którym mowa w §1, ust. 3, punkt c.

3. Wszelkie dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom w celach marketingowych, bez wyraźnej zgody Kupującego.

4. Kupujący ma również prawo dostępu do swoich danych osobowych w celu weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia ich z bazy danych Sprzedawcy.

5. Aby poznać szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego, zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności sklepu internetowego www.cukierniacieslikowski.pl, gdzie te informacje zostały zawarte.

§8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszelkie materiały znajdujące się na stronie internetowej www.cukierniacieslikowski.pl, takie jak zdjęcia produktów, teksty, grafiki, oraz logotypy, są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, które posiadają do nich prawa autorskie.

2. Zabrania się kopiowania zdjęć oraz innych materiałów graficznych zamieszczonych na stronie sklepu internetowego www.cukierniacieslikowski.pl, a także rozpowszechniania ich w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, która posiada prawa autorskie.

3. Dodatkowo, zewnętrzne podmioty nie mają prawa pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego cukierniacieslikowski.pl i wykorzystywania ich w celach marketingowych lub handlowych.

4. Naruszenie tych praw autorskich może być niezgodne z prawem i podlegać postępowaniu cywilnemu oraz karnemu, jeśli zostaną podjęte działania prawne przeciwko osobom dopuszczającym się takich działań. Dlatego ważne jest uzyskanie pisemnej zgody Sprzedawcy lub innych osób trzecich przed wykorzystaniem wymienionych materiałów w jakikolwiek sposób.


§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku działania konserwacyjnego, prac nad polepszeniem funkcjonalności lub serwisu technicznego, Sprzedawca może wprowadzić pewne ograniczenia w korzystaniu ze Sklepu internetowego. Jednakże, zobowiązuje się do podejmowania wszelkich starań, aby te przerwy były przeprowadzane głównie w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Dodatkowo, należy pamiętać, że Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Te zmiany będą obowiązywać od momentu wyraźnego wskazania przez Sprzedawcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem tych zmian będą nadal realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w chwili ich składania.

3. Spory między Stronami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub przy obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych środków do rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jeżeli Konsument chce skorzystać z opcji polubownego rozwiązywania sporów związanych z zakupami internetowymi, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. W przypadku, gdy nie będzie możliwe polubowne rozwiązanie sporu, włącznie z mediacją, właściwość Sądu zostanie określona zgodnie z obowiązującymi przepisami w Rzeczpospolitej Polskiej.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 03.10.2023 rok.